PRAVA I OBVEZE POLAZNIKA

 

Pravo upisa u programe za stjecanje srednje školske spreme i srednje stručne spreme ima osoba koja je navršila 15 godina života i ima završenu osnovnu školu i koja ispunjava i druge propisane uvjete.
 

Troškove školovanja u CDO Birotehnici snose polaznici, poduzeća koja ih upućuju na školovanje ili službe za zapošljavanje, a školarina se može podmiriti u najviše tri rate.

Centar je dužan osigurati polaznicima dopisnog obrazovanja osnovni izvor zna- nja - nastavna pisma, skripte, ostali didaktički materijal kao i informacije o uvjetima školovanja, upute za samostalno učenje, plan i raspored konzultacija, vježbi, ispitna pitanja i dr., te tegodišnji raspored polaganja ispita.

Centar organizira usmene i pismene konzultacije kao i pedagoške savjete. Usmene konzultacije mogu biti individualne i skupne, a s obzirom na vrijeme organiziranja razlikuju se uvodne, nastavne i predispitne konzultacije. Skupnim i individualnim konzultacijama polaznik može prisustvovati prema rasporedu koji dobiju polaznici za svaku školsku godinu. Prisustvovanje konzultacijama evidentira se posebnom pedagoškom dokumentacijom (evidencijski list individualnih konzultacija).


Polaganje ispita provodi se prema godišnjem planu i programu rada. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom.


Prije polaganja ispita polaznici podnose prijavu. Prijave se podnose na obrascu što ga propisuje Centar najkasnije 15 dana prije ispitnog roka.


Ispit iz jednog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše triput.


Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, polaže ispit pred ispitnim povjerenstvom.

  

Polaznik koji uspješno završi program za stjecanje srednje školske spreme polaže državnu maturu, a polaznik koji završi program za stjecanje stručne spreme izrađuje i brani završni rad i ako želi upisati studij pored obrane završnog rada polaže i državnu maturu. Završni rad se izrađuje i brani u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje izrada i obrana završnog rada u redovitom školovanju. Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba, a polazniku koji položi maturu ili obrani završni rad izdaje se maturalna svjedodžba, odnosno svjedodžba o završnome radu.


Prava i obveze polaznika dopisno – konzultativne nastave utvrđeni su Zakonom o obrazovanju odraslih, Pravilnikom o evidencijama u obrazovanju odraslih, Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje , Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada i aktima Centra za dopisno obrazovanje. Polaznici mogu biti pohvaljeni i nagrađeni za marljivo učenje i vladanje, te za izuzetno dobre rezultate u usvajanju znanja, vještina i navika propisanog programa.


Prema polaznicima se mogu primjenjivati propisane odgojne mjere.


S polaznicima koji se upišu u obrazovni program Birotehnika CDO sklapa ugovor o obrazovanju. Ugovorom se precizno utvrđuju međusobna prava i obveze supotpisnika ugovora. Pročitajte pažljivo ugovor koji ste potpisali i pridržavajte se preuzetih obveza!

 

 
 
na vrh stranice